กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสมจิต ลาวัง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางเบญจมาศ มีชาวนา
ครูชำนาญการพิเศษ