สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน       รูปหนังสือเปิดมีอักษร วร. วางอยู่บนคบเพลิง เหนือคบเพลิงมีรัศมี ด้านล่างมีคติพจน์
                                     “นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา”อยู่บนช่อชัยพฤกษ์ ในฐานริปบิ้นมีชื่อโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
อักษรย่อ                        ว.ร.
สีประจำโรงเรียน            น้ำเงิน - ขาว
ต้นไม้ประจำโรงเรียน     ต้นหว้า
ดอกไม้ประจำโรงเรียน   ดอกเสลา        
คติธรรม                        นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา   (แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
ปรัชญาโรงเรียน           เรียนดีเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ดำรงไทย  พลานามัยสมบูรณ์