ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประจักษ์ ปานอินทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๒๗-๒๕๓๖
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ ธนวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๓๗