กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายบรรเทิง ท่าฉลาด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุนันทา มีชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ