ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี   ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๒๗  ด้วยความริเริ่มของพระครูใบฎีกาสกล  ปัญญาพโล ( สมณศักดิ์ขณะนั้น )เจ้าอาวาสวัดเกาะ กำนันสุดใจ รัตนโชติพานิช นายเพียร  ศรีชมภู  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๕  นายสุพจน์  มณีวงษ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๖  นายทองเหมาะ  แจ่มแจ้ง นายสะอาด มีชนะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ พร้อมกับชาวบ้านวัดเกาะ สนับสนุนให้ใช้ที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านประมาณ   ๔๑  ไร่  ๑ งาน ๘๘  ตารางวา   โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี   มีผู้บริหารดังนี้
นายประจักษ์  ปานอินทร์ (เป็นผู้บริหารคนแรก)                         ๒๕๒๗-๒๕๓๖
นายสันติ  ธนวรรณ                                                          ๒๕๓๖-๒๕๓๗
นายเกรียงศักดิ์  เขาแก้ว                                                    ๒๕๓๗-๒๕๓๙
นายสามารถ  มุขโต                                                         ๒๕๓๙-๒๕๔๒
นายอดิศักดิ์  วิไลลักษณ์                                                    ๒๕๔๒-๒๕๔๖
นายเฉลิม  อัมรินทร์                                                         ๒๕๔๖-๒๕๕๑
นายประดับชาติ  แสงคู่วงษ์                                                ๒๕๕๑-๒๕๕๔
นางสุคนธ์  ตีรวัฒนประภา                                                 ๒๕๕๔-๒๕๕๗
นางชาดา  เคหะนาค                                                        ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
นายนพคุณ นวมพันธ์                                                        ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
นายบรรเทา คุ้มฉายา                                                       ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน