คณะผู้บริหาร

นายบรรเทา คุ้มฉายา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0889156292
อีเมล์ : bantaokoomchaya@gmail.com

นางสาว อัจฉรา ยศศักดิ์ศรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0806664173
อีเมล์ : aomsci.envi@gmail.com