วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
วิสัยทัศน์ (Vision)
          ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม จัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์        รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เอกลักษณ์       บรรยากาศร่มรื่น