กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางธิติมา พลอยงาม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุนันทา ท่าฉลาด
ครูชำนาญการพิเศษ

นายณัติรุจน์ เลิศดนัยศักดิ์
ครูชำนาญการ

นางแพรวพรรณ นวมนิ่มอนงค์
ครูชำนาญการ