พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๒.  พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู มีศักยภาพในการใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
๓.  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
๔.  พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
๕.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงเรียน
เป้าประสงค์ (Goal)
๑.  ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึกของความเป็นไทย ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๒.  ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู มีศักยภาพในการใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
๓.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
๔.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่มีคุณภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
๕.  โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาจากผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงเรียน