กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเพิ่มศักดิ์ ศรีเพชรภูมิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจักรพันธ์ ล้อมวงษ์
ครูอัตราจ้าง