กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวรพีพรรณ จำปาสัก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวธัญญารัตน์ เกษร
ครูอัตราจ้าง